Diaconie

Diaken betekent dienaar; het woord diaconaat is dan ook afgeleid van het bijbelse woord “diakonia” (dienst). In de bijbel wordt hiermee al het werk in Gods Koninkrijk aangeduid.

Hoe het ambt van diaken ontstond
De gemeente groeide en groeide zodat de apostelen onvoldoende tijd hadden om al het werk te doen, waardoor volgens het gemor daarover, de Griekse weduwen tekort werden gedaan. Dan, in Handelingen 6, vindt de aanstelling van de eerste diakenen plaats. Zeven mannen van goed getuigenis, vol van de Heilige Geest, van verschillende afkomst, worden aan de gemeente voorgesteld en tot diaken benoemd om zorg te dragen voor de materiele zaken zodat de apostelen konden doorgaan met het getuigen van Christus in het apostolaat.

Veel is veranderd sinds de tijd van de eerste gemeente. Als voorbeeld kan gegeven worden dat er toen geen sociale voorzieningen waren. Nu zijn er veel voorzieningen in onze "verzorgingsstaat". Toch is het geen goud wat er blinkt met al die voorzieningen. Natuurlijk, vele goede aspecten zijn te noemen. Anderzijds zien we juist nu dat goede voorzieningen weer ter discussie staan en dat er meer van het omzien naar elkaar wordt verwacht.

De diaconie moet daar op inspelen. De veranderde taak van de diaconie betekent ook een verandering van de kijk op de gemeente. Een gemeente is niet een aantal éénlingen, maar een wel samengevoegd geheel, zoals wij allen samen het Lichaam vormen waarvan Christus het hoofd is. Dat betekent dat we op elkaar letten, reageren en hulp bieden.

Het is daarom ook van belang dat alle leden ogen en oren openhouden vanuit de zorg voor elkaar. Als ergens nood is, houdt dit niet voor uzelf, maar meldt dit in vertrouwen aan de diaconie.

Maar niet alleen hulp binnen de gemeente is een taak van de diaconie, ook is steun nodig verder weg. Vanuit het verleden zijn altijd veel projecten gesteund vanuit de diaconie. Door meer collecten specifiek te benoemen, verwachten wij dat de herkenbaarheid van de instellingen en projecten die wij steunen verhoogd zal worden. Dit geldt vooral voor speciale collecten. Hiernaast is natuurlijk de ‘gewone’ diaconie collecte waarbij vooral hulp aan doelen en mensen in de directe omgeving gesteund kunnen worden.

IBAN nummer. NL06RABO0372464718, t.n.v. penningmeester Diaconie Herv. kerk Overberg.

De wijkraad van diakenen van de hervormde wijkgemeente Overberg, is onder goedkeuring van het College van diakenen Amerongen/Overberg, verantwoordelijk voor de diaconale financiën en het beheer van de diaconale goederen van onze wijkgemeente Overberg. 

De wijkraad van diakenen bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter                                  Secretaris                                          Penningmeester           Lid
Dhr. W.v.d.Berg                          Dhr. H.van de Zandschulp                  E.J. Groothuis                T. Reedijk
Groep 6                                      Groep 4                                              Parallelweg 32               Heuvelse Steeg 6-a
3956 KB Leersum                       3956 KN Leersum                              3959 BD Overberg         3959 BB Overberg
0343-481994                              0343-481269                                     0343-481261                  0343-481664
                                                   henkvandezandschulp@online.nl